محتوای دوره:

– تعریف جوشکاری و اهمیت جوشکاری در صنعت – جوشکاری های ذوبی – جوشکاری های در حالت جامد – انواع جوشکاری های ذوبی – جوشکاری با الکترود روپوش دار – دستگاه های جوشکاری با الکترود روپوش دار – الکترود ها و شناسایی آنها و کد استاندارد آنها انواع اتصالات در جوشکاری و علائم و نشانه های آن بر اساس استاندارد AWS – حفاظت در جوشکاری های ذوبی – وضعیت های جوشکاری – ایمنی در جوشکاری

هدف :

آشنایی آموزش گیرندگان در شناسایی جوشکاری با قرص الکتریک و الکترود روپوش دار و چگونگی جوشکاری با آن

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی جوشکاری اتصالات ساده

منابع آموزشی :

جزوه استاد

قابل استفاده برای:

جوشکاری ها ، کنترل جوشکاری و سرپرستان

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

روز نظری ( ۲ روز عملی )