محتوای دوره:

 بخش ۱: مرور کلی بر مفاهیم و اصول مدیریت پروژه  بخش ۲: مقایسه نرم افزارهای کنترل پروژه  بخش ۳: معرفی اجزای کلی نرم افزار  بخش ۴: تعریف یک پروژه جدید  بخش ۵: تعریف تقویم کاری  بخش ۶: تعریف فعالیتها و مشخصه های آن  بخش ۷: معرفی نماهای مختلف  بخش ۸: تعریف منابع پروژه  بخش ۹: تخصیص منابع به فعالیتها و تسطیح آن  بخش ۱۰: تعریف Baseline پروژه  بخش ۱۱: بهنگام سازی پروژه  بخش ۱۲: استفاده از ابزارهای مختلف برای گزارش گیری  بخش ۱۳: ساخت گزارشات  بخش ۱۴: معرفی ابزارهای تکمیلی

هدف :

 آشنایی با نرم افزار MSP 2010

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 تسلط بر کاربرد نرم افزار MSP و استفاده از آن جهت برنامه ریزی دقیق اجزاء پروژه های سازمان.

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان واحدهای برنامه ریزی تولید، کنترل پروژه و امور سیستم ها و روشها

پیش نیاز:

 آشنایی اولیه با مفاهیم کنترل و مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

 مدیریت پروژه ، بودجه بندی ، روش های برآورد هزینه ، مدیریت ریسک در پروژ ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز