محتوای دوره:

 مرور استاندارد ISO/IEC 27001:2005  مرور استاندارد ISO/TR 10013  اهمیت کنترل مستندات ، سوابق و مدارک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  آشنایی با انواع مستندات در استاندارد ISO/IEC 27001:2005  آشنایی با الگوهای اصلی در تهیه مستندات  خط مشی ها ، رویه ها ، چک لیستهای سیستمی در ISO/IEC 27001:2005  خط مشی ها ، رویه ها ، چک لیستهای فنی در ISO/IEC 27001:2005  آشنایی با سایتهای اینترنتی راهنما در تهیه خط مشی ها ، چک لیست ها و رویه های امنیت اطلاعات  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با نحوه تهیه مستندات بر اساس الگوهای مناسب و متداول در چارچوب سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 طراحی و تهیه خط مشی ها ، رویه ها و روش های مورد نیاز در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 استاندارد ISO/IEC 27001 , ISO/TR 10013 ، سایتهای اینترنتی معرفی شده از سوی استاد  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناس کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها ، تضمین  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم و اصول مستند سازی و الزامات استاندارد ISO27001 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 27001  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )