محتوای دوره:

 اصول و مبانی ارتقای سلامت در محل کار  مدل ارتقای سلامت در محیط های کار  نیازهای آموزشی مجریان و برنامه ریزان ارتقای سلامت در محل کار  نگاهی به بهداشت و سلامت کارگران در ایران  تجربه کشورها  نگاهی به مفاهیم کلیدی در برنامه ارتقای سلامت در محل کار  بسته خدمتی ارتقای سلامت در محل کار

هدف :

 آشنایی با اصول و مفاهیم سلامت در نظام کار

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری اصول و مفاهیم سلامت در نظام کار

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

کلیه کارکنان

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار ، مدیریت بحران

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

دو روز (۱۶ ساعت)