مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی

اصول کارپردازی عمومی و تخصصی

مهارت های طراحی پیشنهاد نامه و تهیه درخواست پیشنهاد (RFP)

سرمایه گذاری مخاطره پذیر

کسب و کار بازار مبادلات ارزهای خارجی Forex

بودجه ریزی عملیاتی

حقوق تجارت

ارتقا و حفظ کرامت انسانی در نظام اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

اصول نگارش و مکاتبات اداری

حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای

فعالیت ABC

مدیریت و کاهش هزینه

اصول بودجه بندی و کنترل بودجه

مدیریت حقوق و دستمزد

اصول و مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره جامع فیدیک – قراردادهای عمرانی بین المللی

اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی

اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی

اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها

قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار

حقوق قراردادها

ابعاد حقوقی پیمان ها

آشنایی با قوانین و مقررات مالی

مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن

حقوق کار و تامین اجتماعی

آنالیز قیمت

نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معاملات دولتی

حقوق مالکیت فکری

حقوق اسناد تجاری

آموزش رؤسای

دفاتر مدیران

آداب، تشریفات و پذیرایی

اصول حسابداری

استانداردهای حسابداریNEW

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری مالیاتی

صورت های مالی تلفیقی

حسابداری مقدماتی

حسابداری تکمیلی

حسابداری شرکت ها

حسابداری صنعتی

حسابداری پیمانکاری

بودجه بندی جامع

بودجه ریزی عملیاتی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

قانون مدیریت خدمات کشوری

نظام هدفمندی یارانه ها

مفاهیم و رویکرد های جهاد اقتصادی

ده برنامه تحول اداری کشور

سیاست های کلی نظام اداری کشور

اصلاح الگوی مصرف

مبانی حقوقی،فهرست بهاء،شرایط عمومی و خصوصی پیمان