محتوای دوره:

حرکت بسوی ارتباطات جامع بازاریابی برنامه ارتباطات جامع بازاریابی استراتژی پیام در ارتباطات جامع بازاریابی اجرای پیام ها ویژگی های رسانه اینترنت و رسانه های تعاملی برنامه ریزی رسانه تبلیغات روابط عمومی ترویج فروش بازاریابی مستقیم اندازه گیری، ارزیابی و اثربخشی

هدف :

آشنایی مخاطبان با مفاهیم اصلی ارتباطات جامع بازاریابی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

.

منابع آموزشی :

.

قابل استفاده برای:

مدیران عالی و میانی سازمانها کارشناسان ارشد بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی

پیش نیاز:

.

دوره های مرتبط:

.

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۲