محتوای دوره:

زیر ساخت امنیت اطلاعات امنیت فیزیکی و محیطی امنیت تبادل اطلاعات تداوم امنیت تطبیق با مسائل قانونی تشریح الزامات استاندارد انواع ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات روش های ارزیابی و مقابله با انواع ریسک نحوه مقاوم سازی سیستم در برابر ریسک های احتمالی  

 
     
     
 

هدف :

آگاه سازی افراد و سازمان ها نسبت به ریسک های احتمالی در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

سازماندهی مناسب برای توانمند سازی سیستم اطلاعات مدیریت در برابر انواع ریسک 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

کتاب های مرتبط، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناس کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول IT 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

معماری سازمانی با رویکرد فرآیندی، مدیریت فن آوری اطلاعات در سازمان هاIT Management 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲