وای دوره:

 تشریح مبانی ومفاهیم ارزیابی استعدادها ونقش تاثیرگذار ان دربهبود عملکرد سازمان.  چگونگی طراحی ارگانیسمهای اطلاعاتی مرکز ارزیابی استعدادها درسازمان.  طراحی بانک استعدادها درسازمان وماتریس ارتباطی بانک باسایرحوزه ها.  طراحی مدل مفهومی ارزیابی وسنجش مهارتهای فردی .  طراحی مدل تست مهارتهای ذهنی(قوای خلاقه فرد در برنامه ریزی وبرخورد با مسائل).  طراحی مدل تست مهارتهای ادراکی وارتباطی (درک فرد از محیط پیرامون ونحوه برقراری ارتباط).  طراحی مدل تست مهارتهای رهبری.  طراحی مدل تست مهارتهای کارتیمی .  آشنائی با سامانه نرم افزاری مرکزارزیابی وپرورش استعدادهاو ماتریس ارتباطی این سامانه با سامانه مدیریت عملکرد.

هدف :

 آشنائی با مبانی ومفاهیم تخصصی چگونگی نحوه طراحی وایجاد مرکز ارزیابی وپرورش استعدادها درسازمان و ماتریس ارتباطی این مرکز با سایر حوزه های بهره بردار از اطلاعات این مرکز درسازمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنائی با چگونگی نحوه طراحی وایجاد مرکز ارزیابی وبانک استعدادهای سازمانی ومدل های مفهومی ارزیابی مهارتهای فردی.

منابع آموزشی :

 متون استاندارد طراحی شده توسط منابع معتبرآموزشی درسطح جامعه کیفیت اروپا و آمریکا : جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود در حوزه منابع انسانی و دفاتر مطالعات وبهره وری وتضمین کیفیت

پیش نیاز:

 آشنائی با مبانی ومفاهیم مدیریت عملکرد و برنامه ریزی منابع انسانی.

دوره های مرتبط:

 مدیریت عملکرد  برنامه ریزی جانشینی  مدیریت دانش  مدیریت خلاقیت-شناسائی نبوغ  تئوری های نوین سازمان ومدیریت  طراحی مسیر رشدشغلی کارکنان

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )