محتوای دوره:

۱- تعاریف: طرح، برنامه، فایده، هزینه، انواع فایده¬ها و هزینه ها ۲- خلاصه ای از تاریخچه تحلیل هزینه – فایده و علل استفاده روز افزون این تکنیک در ارزیابی طرحهای اقتصادی ۳- مبنای تئوریک تحلیل هزینه – فایده در پرتو اقتصاد رفاه و اشکالات وارده به آن ۴- بررسی طرحهای اقتصادی – سودآوری خصوصی و اجتماعی ۵- نرخ تنزیل مناسب و معیارهای سنجش سودآوری طرحها ۶- تصمیم گیری در شرایط تؤام با خطر احتمال و عدم اطمینان ۷- شرایط لازم جهت منطبق شدن سود خصوصی و اجتماعی و اقدامات دولت در این جهت ۸- وجوه مشخصه مشکلات ارزیابی طرحهای اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته ۹- منابع کمیاب (زمین، کار، سرمایه، ارز) ۱۰- اهداف سیاسی (تخصیص مصرف ین حال و آینده، توزیع مصرف در زمان حال و آینده، توزیع مصرف در زمان حال، اشتغال، استقلال، قدرت و اعتبار) ۱۱- طرحهای بخش خصوصی و روش ارزیابی آن ۱۲- تحلیل هزینه – فایده اجتماعی و مسائل و مشکلات آن ۱۳- قیمتهای محاسباتی برای کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله ۱۴- ارزیابی ارزش نیروی کار ۱۵- تامین مالی طرحهای اقتصادی

هدف :

با کاربرد تکنیکهای اقتصاد مهندسی مهمترین تصمیمهای فنی و اقتصادی شامل انتخاب محصول، انتخاب روش تولید و ارزیابی نوع تکنولوژی، تعیین ظرفیت اقتصادی، انتخاب محل ایجاد واحد صنعتی، انتخاب انواع ماشینآلات و تجهیزات، انتخاب شیوه حمل و نقل و مقایسه چند طرح صنعتی و … در سطح مدیران تولیدی و صنعتی توصیه میشود

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بررسی اقتصادی پروژه ها و طرح های سازمانی و همچنین تعیین اقتصادی بودن روش های تولید، حمل و نقل و …

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

تحول اقتصادی برای مدیران

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )