وای دوره:

 مفاهیم و تعاریف سرآمدی و تعالی  استراتژی مالی  رویکردهای مدیریت مالی  صورت های مالی اساسی و تحلیل آنها  شاخص ها و نسبت های مالی و روندیابی  مهندسی هزینه ها  ارزیابی مالی نتایج عملکردی  ارزیابی ها و تجزیه وتحلیل حساسیت سرآمدی در قبال تغییرات مالی  بررسی و مرور معیارهای مدل EFQM  بررسی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با منابع انسانی در مدل EFQM  نقش معیارهای مالی در ارتقای سرآمدی سازمان ها

هدف :

آشنایی با چگونگی اثر بخشی سیاستهای مالی در مسیر تعالی و سرآمدی سازمان و معیارهای مرتبط با مدیریت مالی در مدل EFQM

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بودجه بندی و آشنایی با روش های نوین آن در مسیر سرآمدی و تعالی سازمانی.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و تعالی سازمانی، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی و کنترل های مرتبط، مفاهیم اولیه حسابداری ، مفاهیم تعالی و سرآمدی

دوره های مرتبط:

مدیریت مالی ، ارزیابی و خود ارزیابی تعالی ، مفاهیم سرآمدی

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )