محتوای دوره:

 عوامل زیان آور محیط کار  بیماریهای ناشی از کار  استانداردها و حدود مجاز تماس شغلی  حفاظت در برابر عوامل زیان آور محیط کار  مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)  مخاطرات و حوادث ناشی از کار  علل ایجاد حوادث  روشهای ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از حوادث  قوانین، الزامات و استانداردهای مرتبط با ایمنی و بهداشت در محیط کار  آشنایی با استاندارد OHSAS 18001:2007  لوازم حفاظت فردی (PPE)  اطفای حریق (آشنایی با انواع حریق و روشهای اطفای آن و کاربرد کپسولهای آتش‌نشانی)  ارگونومی کار با کامپیوتر  

 
     
     
 

هدف :

ارتقای دانش کارشناسان در ارتباط با روابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار در کارگاه تولیدی 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری روابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های تولیدی 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

کارشناسان و کارکنان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

– 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

– 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )