محتوای دوره:

– جایگاه و نقش بازاریابی تلفنی در بازاریابی – بخش بندی مشتریان – تئوری ارتباطات – مشتری یابی – گوش دادن موثر در بازاریابی تلفنی – چگونگی عبور از منشی ها (دربانان) – پاسخگویی به ایرادات رایج مشتریان – مراحل فروش تلفنی – خاتمه فروش – پیگیری فروش

هدف :

یادگیری مفاهیم،کاربرد و فرآیند بازاریابی و فروش تلفنی.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

فراگیری فرایند بازاریابی تلفنی، تغییر نگرش نسبت به فروش و بازاریابی تلفنی، آشنایی با جایگاه فروش و بازاریابی تلفنی در موفقیت شرکت

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

منشی ها، کارشناسان فروش و بازاریابی تلفنی

پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم بازار و مشتری

دوره های مرتبط:

مدیریت بازاریابی، مشتری مداری، مدیریت فروش، ساختار سازمان فروش، کنترل فروش، توسعه مهارت های فروش

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

نیم روز( ۴ ساعت )