محتوای دوره:

معرفی نرم افزار MSP و مبانی کار با آن وارد کردن اطلاعات فعالیت‏ها برقراری ارتباطات پیش نیازی بین فعالیتها و زمانبندی پروژه پیکربندی (Outline) پروژه کاربرد نماهای (View) مختلف و سفارشی کردن آنها معرفی و کاربرد فیلترها، مرتب نمودن (Sort) فعالیتها طراحی تقویم های پروژه و کاربرد آنها معرفی منابع و وارد کردن اطلاعات آنها تخصیص منابع به فعالیتها زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تسطیح و هموارسازی (Leveling) منابع وزن دهی به فعالیتها و پیگیری پیشرفت پروژه و وارد کردن اطلاعات عملکرد واقعی معرفی و کار با نرم افزار Excel و نحوه استفاده از آن در تهیه گزارشات پروژه تهیه نمودار S (نمودار پیش بینی پیشرفت پروژه) سفارشی کردن محیط نرم افزار MSP4 پیاده سازی یک مثال نمونه در MSP4

هدف :

آشنایی با نحوه کاربرد نرم افزار MSP در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تسلط بر کاربرد نرم افزار MSP و استفاده از آن جهت برنامه ریزی دقیق اجزاء پروژه های سازمان.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان واحدهای برنامه ریزی تولید، کنترل پروژه و امور سیستم ها و روشها

پیش نیاز:

آشنایی اولیه با مفاهیم کنترل و مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار P3

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲