محتوای دوره:

 مقدمات و کلیات عمومی در مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان ها  مفاهیم و تعاریف در حاکمیت فناوری اطلاعات  اجزا و مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها  آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد و سیر انتشار و تاریخچه استاندارد ISO38500:2008  مفاهیم کلی استاندارد ISO38500:2008  تشریح الزامات استاندارد ISO38500:2008 به عنوان استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات  آشنایی با مستندسازی و مستندات مورد نیاز در حاکمیت فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد ISO38500:2008  اصول و مراحل برنامه ریزی استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات  تشریح مسیر پیاده سازی و استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات ISO38500:2008  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با استاندارد ISO 38500:2008 به عنوان استاندارد استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی با مفاهیم عمومی حاکمیت فناوری اطلاعات و استاندارد ISO 38500:2008  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استانداردISO38500:2008  جزوه استاد  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد سازمان ، مدیران IT ،نمایندگان مدیریت ، کارشناسان کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها، کارشناسان تحول اداری 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت فناوری اطلاعات 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 استاندارد COBIT ، مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )