محتوای دوره:

مفاهیم و تعاریف ویژگی های یک طرح تجاری قابل دفاع ساختار و اجزای یک طرح تجاری موفق  صفحه جلد (Cover Page)  فهرست مطالب (Table of Contents)  خلاصه مدیریتی  توصیف طرح (کسب و کار)  برنامه بازاریابی  برنامه مالی و توجیه اقتصادی  برنامه عملیاتی  برنامه سازمانی  اسناد تکمیلی و ضمیمه ها مطالعات موردی

هدف :

تهیه، تدوین و ارائه طرح های تجاری اثربخش و کارآمد.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تدوین و طراحی اثربخش طرح های تجاری یکپارچه در راستای پیش بینی دقیق و تمرکز بر روی تمام اجزاء و برنامه های مورد نیاز.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول تجارت

دوره های مرتبط:

سازمان های یادگیرنده، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، تفکر خلاق و کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از ابزار BSC

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۱