محتوای دوره:

تعریف و مفاهیم سیستم و اجزای آن  انواع سیستم از دیدگاههای مختلف  بیان طبقه بندی ها و ویژگی های آن  رفتار سیستم و بررسی دینامیکی سیستم ها  نظریه های سیستمی  سیستم های مدیریت و بررسی اجزا و طبقه بندی آنها  نگرش فرآیندی به عنوان ابزار تفکر سیستمی  کاربردهای تفکر سیستمی در سازمان ها و ارائه مثال عملی

هدف :

آشنایی مدیران ارشد، میانی و اجرایی با کاربرد نظریه سیستم ها و اصول تفکر سیستمی در دو بعد طرح ریزی و اداره سازمان ها. در این دوره ضمن تشریح مدل سیستمی سازمان چگونگی کارکرد خواص سیستم های باز مثل سی نرژی، آنتروپی، سرشت کل گرایانه و نحوه استفاده از آنها در اداره سازمان ها به همراه کارگاه تشریح خواهد گردید.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

ایجاد توانایی در سیستم نگری و تحلیل سیستمی برای مسایل مدیریتی

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد و میانی

پیش نیاز:

آشنایی با تفکر سیستمی

دوره های مرتبط:

اصول مدیریت ، نگرش فرآیندی

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲