توای دوره:

 مبانی روان‌شناسی روابط بین فردی  منابع اصلی تفاوت‌های فردی و شخصیتی  شناخت گروهی و برداشت از خود و دیگران  آشنایی با کانال‌های ارتباطی  غلبه بر موانع ارتباطی بین فردی و سازمانی  روش‌های برقراری روابط خوب با مافوق، همکاران و مشتریان  تکنیک‌های رفع تعارض با دیگران  مدیریت پرخاشگری خود و دیگران  ایجاد انگیزه مثبت در خود و دیگران  سازگاری با شخصیت‌های متفاوت  سازگاری با شخصیت‌های دشوار  سازگاری با فرهنگ سازمانی سازمان  مسئولیت پذیری در روابط بین فردی و سازمانی

هدف :

 شناخت اصول ارتباطات بین فردی و سازمانی و کسب مهارت ارتباط مثبت و سازنده با دیگران در محیط کار

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 تعامل مثبت و سازنده در محیط کار با مافوق، همکارن و مشتریان و سازگاری با شغل و سازمان .

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 مدیران، کارشناسان و مرتبطین با سرمایه‌های انسانی (درون‌سازمانی با برون‌سازمانی)

پیش نیاز:

 پیش نیاز ندارد

دوره های مرتبط:

 اصول برقراری ارتباط موثر  مدیریت کار گروهی و تشکیل جلسات  ارتقاء مهارت‌های فردی

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )