محتوای دوره:

 فاز یک-تعریف پروژه شامل محدوده،سازماندهی،دیدگاه فرآیندی،ترسیم فرآیندها،SIPOC،VOC،CTQ  فاز دوم-اولویت بندی CTQ ها،تشریح روش های گردآوری داده،رسم و تحلیل نمودارها،آشنایی با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری،نحوه محاسبه سنجه های شش سیگما،قابلیت فرآیند و سطح سیگما  فاز سوم-تهیه فلوچارت در شش سیگما،شناسایی و طبقه بندی فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده،روش های حل مسئله،آنالیز رگرسون،نمودارهای کنترل آماری فرآیند،آشنایی با DOE،روش های تاگوچی،طراحی پارامترها و تلرانس  فاز چهارم-ایجاد راه حل با استفاده از روش طوفان ذهنی،تجزیه و تحلیل هزینه و سود،انتخاب و تحلیل ریسک ها،اجرای آزمایشی راه حل،طرح ریزی اجرا  فاز پنجم-نمودارهای کنترل کیفیت و طرح کنترل،مستندسازی و استاندارد سازی،ارزیابی نتایج

هدف :

شرح کامل متدولوژی DMAIC و ابزارهای مورد استفاه در هر یک از فازهای تعریف،اندازه گیری،تحلیل،بهبود و کنترل

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شرح کامل متدولوژی DMAIC و ابزارهای مورد استفاه در هر یک از فازهای تعریف،اندازه گیری،تحلیل،بهبود و کنترل

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

-مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

شش سیگما،ابزارهای مختلف کیفیت،روش های حل مسئله،تجزیه و تحلیل داده ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )