مهندسی مجدد فرایند ها BPR

مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی

تجزیه و تحلیل داده

ها و اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

طرح ریزی، استقرار و ممیزی

نظام آراستگی محیط کار ۵S

مدیریت زمان

سازمان های یادگیرنده

به کارگیری مدیریت نوآوری در مدیریت دانش

سازمان های شاد و موفق

تفکر سیستمی

مدیریت بهره وری

عارضه یابی سازمان و ارائه طریق

اندازه گیری و تحلیل بهره وری New

بهره وری سرمایه New

تکنیک های ارتقاء بهره وری New

مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استانداردISO 31000

مدیریت دانش

تربیت ارزیاب بر اساس مدل ۵S و بازآموزی ارزیابان ۵S

بکارگیری نوآوری در مدیریت دانش