محتوای دوره:

 لزوم حرکت در راستای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مزایای حاصل از آن  آشنایی با استانداردهای مرتبط با خدمات فناوری اطلاعات  آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه ای خدمات فناوری  آشنایی با کتابخانه فناوری اطلاعات  معرفی اولیه استانداردهای ISO/IEC 20000-1:2011 و ISO/IEC 20000-2:2012  ارتباط استاندارد ISO/IEC 20000 با سایر استانداردها  آشنایی اولیه با فرایندهای ایجاد، پیاده¬سازی، پایش، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  

 
     
     
 

هدف :

 شناخت سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSMS با توجه به استاندارد ISO/IEC 20000: 2005. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی اولیه با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSMS و ضرورت های بکارگیری آن 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم اولیه خدمات فناوری اطلاعات 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 20000 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

نیم روز( ۴ ساعت )