محتوای دوره:

 تعریف هوش و دسته بندی آن به اقسام هوش ذاتی وهوش هیجانی.  طراحی مدل ارزیابی هوش ذاتی وهوش هیجانی کارکنان (استعدادها).  برنامه ریزی شناسائی وچگونگی نحوه ارزیابی تلفیقی هوش ذاتی و هیجانی کارکنان وبررسی آثار ونتایج برون دادهای آن دربرنامه های اجرائی .  طراحی مدل تست مهارتهای ذهنی کارکنان .  آشنائی با چگونگی نحوه شناسائی مهارتهای ذاتی و طبقه بندی آثار آن درعملکرد کارکنان.  شناسائی توانائیهای بالقوه کارکنان وراهکارهای بالفعل نمودن این توانائیها .  ماتریس ارتباطی تست مهارتهای ذهنی کارکنان با سایر مهارتها در سامانه نرم افزاری جانشین پروری.

هدف :

 آشنائی با فرآیند تصمیم گیری و شناسائی کارکنان مستعد شرکت دربرنامه جانشین پروری بابهره گیری از مدلهای نوین تست مهارتهای ذهنی کارکنان (استعدادها) وشناسائی مهارتهای ذاتی کارکنان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنائی با چگونگی طراحی مدل تست مهارتهای ذهنی کارکنان شرکت کننده دربرنامه جانشین پروری

منابع آموزشی :

 متون استاندارد طراحی شده توسط منابع معتبرآموزشی : جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود در حوزه منابع انسانی و دفاتر مطالعات وبهره وری وتضمین کیفیت

پیش نیاز:

 آشنائی با مبانی ومفاهیم ارزیابی وپرورش استعدادهاو ارزیابی وسنجش مهارتها.

دوره های مرتبط:

 ارزیابی وپرورش استعدادها  مدیریت دانش  مدیریت خلاقیت-شناسائی نبوغ  تئوری های نوین سازمان ومدیریت  برنامه ریزی جانشینی (جانشین پروری).

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )