محتوای دوره:

مروری بر مدل سرآمدی مروری بر اصول و روش های خود ارزیابی چگونگی تدوین پروژه های بهبود بر اساس نتایج خود ارزیابی روش های اولویت بندی پروژه های بهبود دسته بندی پروژه های بهبود بر اساس استراتژی های سازمان و ارتباط متقابل آنها طرح ریزی مسیر سرآمدی شامل پروژه های اولویت بندی شده با در نظر گرفتن تقدم و تاخر آنها چگونگی کنترل روند حرکت سازمان در مسیر سرآمدی

هدف :

آشنایی با چگونگی طرح ریزی مسیر سرآمدی سازمان به عنوان مهمترین خروجی فرآیند خود ارزیابی براساس مدل سرآمدی EFQM .

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

استفاده بهینه از نتایج خود ارزیابی و طرح ریزی اثربخش مسیر سرآمدی.

منابع آموزشی :

مدل تعالی سازمانی EFQM ، کتاب های راهنما، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و تعالی سازمانی، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

تشریح معیارهای مدل EFQM ، خودارزیابی بر اساس مدل EFQM

دوره های مرتبط:

خودارزیابی مبتنی بر مدل EFQM ، تربیت ارزیاب EFQM ، تدوین اظهارنامه مبتنی بر مدل EFQM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲