محتوای دوره:

تبیین اهمیت اخلاق مدیریتی و اهداف آن  تبیین مفاهیم و اصول اخلاق ، سیستم اخلاقی ، معنویات ، ارزشها و رفتارهای مدیریتی  تجزیه و تحلیل تصمیمات بر پایه رویکردهای اخلاقی و رفتاری  تبیین معیارها و مسایل اخلاقی برای مدیران  تحلیل نقش اخلاق مدیریتی در ایجاد فرهنگ سازمانی  ارزیابی استراتژی سازمان برای هماهنگی اخلاق مدیریتی و مقررات الزامی  اخلاق مدیریتی در قبال ذینفعان

هدف :

آشنایی با اصول و مبانی اخلاقی در سازمانها با تمرکز بر اصول اخلاقی در سطوح مدیریتی و سرپرستی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری اصول و مبانی اخلاقی در سازمان ها با تمرکز بر اصول اخلاقی در سطوح مدیریتی و سرپرستی

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و سرپرستان

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم پایه علم مدیریت و سازمان ، رفتار سازمانی

دوره های مرتبط:

اصول مدیریت ، رفتار سازمانی

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)