محتوای دوره:

 تاریخچه  مزایای به کارگیری استاندارد ISO/IEC 17025  اصطلاحات و تعاریف مرتبط با استاندارد  بررسی اهمیت و جایگاه قابلیت ردیابی  تشریح الزامات مدیریتی و فنی استاندارد ISO/IEC 17025  مراحل اجرا و پیاده سازی  موارد عدم انطباق و روش های رفع آنها  ارائه راهکارهای استقرار، نگهداری و بهبود مستمر  بررسی مستندات مورد نیاز در این استاندارد  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با الزامات مدیریتی و فنی استاندارد ۱۷۰۲۵ به عنوان استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی کامل با الزامات سیستمی و فنی استاندارد ISO/IEC 17025و اقدام جهت رفع عدم انطباق ها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO17025 ، ISO4723 ،جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران، سرپرستان، ممیزان داخلی و کارشناسان فعال در زمینه کنترل کیفیت آزمایشگاه ها 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 ممیزی داخلی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )