محتوای دوره:

 اصول و مبانی کیفیت  روند تغییر نیازها و فرهنگ اجتماعی  مروری بر ساختار سازمان جهانی استاندارد و کمیته فنی ۱۷۶TC  تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9000  آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان  مروری بر استانداردISO 9004 و تغییرات پیشنهادی در پیش نویس ویرایش جدید  تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2008  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت  آشنایی با نحوه مستندسازی و تدوین مستندات  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم.  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 پایه ریزی و ایجاد ساختار مناسب در راستای استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم در سازمان.  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استاندارد ISO 9001:2008 جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود و تضمین کیفیت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی اولیه با سیستم مدیریت کیفیت  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 ، سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد