محتوای دوره:

 تعاریف و مفاهیم آموزش  ضرورت انجام نیاز سنجی آموزش در سازمان ها  تشریح انواع روش های جدید نیاز سنجی آموزش  نگرش جدید به آموزش؛ضرورت توجه به رویکرد استراتژیک در سازمانها  تاریخچه طراحی و برنامه ریزی آموزشی  تعریف و مفهوم برنامه ریزی آموزشی  مراحل برنامه ریزی آموزشی  اصول اساسی در آموزش ضمن خدمت  تعریف و مفهوم نیاز و نیاز سنجی آموزشی  اصول نیاز سنجی آموزشی ؛عامل تاثیر گذار بر فرایند نیاز سنجی جدید آموزش  الگوهای جدید طراحی سیستم آموزش ضمن خدمت  انواع روشها و فنون جدید نیاز سنجی آموزشی  جایگاه اهداف در برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزشی  انواع اهداف در آموزش  یا دگیری و حیطه های یادگیری

هدف :

ظرفیت سازی وتوانمند سازی نیروی انسانی، افزایش کارآمدی واثربخشی فعالیتها ،توسعه مهارتها وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد با استفاده از روش های جدید نیاز سنجی آموزشی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول آموزشی در سازمان ها

دوره های مرتبط:

استاندارد راهنمای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015، الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)