محتوای دوره:

مروری بر تعاریف و مفاهیم مدیریت و مدیریت ریسک اهمیت و کاربردهای ریسک در صنایع و کسب و کارهای مختلف آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد و الگوی تدوین و به تصویب رسانیدن استانداردها آشنائی با مراجع اطلاعاتی مربوط به مدیریت ریسک آشنایی با مدلها و سیستم ها و الگوهای متداول مدیریت ریسک بررسی الزامات و بندهای استاندارد ISO 31000 نحوه بررسی ریسک در سیستم ها بر اساس استاندارد ISO 31000 چگونگی مستندسازی ، تصدیق و صحه گذاری در استاندارد ISO 31000 آشنایی عمومی با نحوه ارزیابی ریسک و مدیریت آن در صنایع  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشها و مدلهای مدیریت ریسک و الزامات و بندهای استاندارد ISO 31000 به عنوان الگوی ارائه شده از سوی سازمان بین المللی استاندارد . 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی مفاهیم عمومی در مدیریت ریسک و استاندارد ISO 31000 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

جزوه استاد ، متن استاندارد ISO 31000 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان واحدهای برنامه ریزی ، کیفیت ، ایمنی و بهداشت ، محیط زیست  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 و OHSAS 18001 و ISO 17776 و مدلهای ارزیابی ریسک  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲