محتوای دوره:

مروری برمدیریت زمان و تاریخچه پیدایش آن ارتباط مدیریت زمان با بهره وری و کارآیی مروری براهداف و مزایای مدیریت زمان آشنایی با تکنیک های کارسنجی و زمان سنجی جهت ارزیابی کار وزمان فرآیند مدیریت زمان (برنامه ریزی، کنترل و بهبود) رویکردهای مدیریت زمان راهکارها و رویکردهای بهبود و افزایش بهره وری

هدف :

آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت زمان، روش ها و چگونگی اجرای آن در سازمان ها.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

طرح ریزی ، اجرا، پایش و اندازه گیری مدیریت زمان در سازمان.

منابع آموزشی :

.

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سازمان ها

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

دوره های مرتبط با رویکردهای بهبود

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲