محتوای دوره:

– مفاهیم و تعاریف هزینه – نقش و اهمیت تصمیم گیری در امر مدیریت هزینه – تاثیر و نقش تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران – معرفی انواع هزینه ها و روش های تحلیل هزینه – نقش تحلیل هزینه ها در تصمیم گیری – طبقه بندی هزینه ها – مدیریت سرمایه در گردش – هزینه های سرمایه ای – ساختار سرمایه – بودجه و ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها – سیر تکوین بودجه

هدف :

آشنایی مدیران ارشد و مدیران مالی وکارشناسان مسئول حوزه مالی با نقش و اهمیت تصمیم گیری و تاثیر تحلیل هزینه ها بر تصمیم گیری صحیح ایشان در راستای مدیریت هزینه ها و کاهش صحیح هزینه

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی با مفهوم هزینه و نقش و اهمیت تصمیم گیری در مدیریت، روش های تحلیل هزینه ها، مدیریت هزینه ها و کاهش صحیح هزینه

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران در کلیه سطوح مدیریت، کارکنان رسمی و قراردادی حوزه مالی

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم مرتبط با هزینه، مفهوم و کاربردهای تحلیل آماری و مباحث مرتبط با بودجه

دوره های مرتبط:

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، هزینه یابی بر مبنای هدف

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)