محتوای دوره:

 مقدمه و معرفی فرآیند مدیریت پروژه  معرفی استاندارد آمریکایی مدیریت پروژه PMBOK 2004  تشریح اصطلاحات مرتبط با مدیریت پروژه  مقدمات مدیریت پروژه  چرخه حیات و فرآیندهای ۵ گانه مدیریت پروژه  اجزای طرح مدیریت پروژه  برنامه زمانبندی  هزینه  کیفیت  ریسک  ارتباطات  تدارکات

هدف :

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساسISO 10006& PMBOK با هدف کسب توانایی در طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت پروژه متناسب با نیاز سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری مدیریت پروژه بر اساسISO 10006& PMBOK با هدف کسب توانایی در طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت پروژه متناسب با نیاز سازمان

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ISO 10006 ، PMBOK Guide

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت

دوره های مرتبط:

ممیزی داخلی سیستم مدیریت پروژه مبتنی برا ستاندارد ISO 10006، مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )