محتوای دوره:

 مروری بر معیار های تعالی سازمان بر اساس مدل EFQM  مدل های ارزیابی سطح تعالی  تعیین اولویت ها در پروژه های بهبود  آشنایی با مدل PMBOK و کاربرد آن در مدیریت پروژه های بهبود  نحوه شناسایی فرصت ها و تعریف پروژه های بهبود در سازمان بر مبنای خروجی های ارزیابی و تعیین نحوه  شاخص دهی  کاربرد مدل های MCDM (AHP,TOPSIS) در اولویت بندی پروژه ها  نحوۀ امتیازدهی و امتیاز دهی و رتبه بندی به شاخصهای تعیین شده در پروژه های بهبود

هدف :

چگونگی برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل پروژه های بهبود و تشخیص معیارهای مورد نظر برای رتبه بندی یک پروژه در برابر سایر پروژه ها و میزان تطابق آنها با استراتژی بهبود در سازمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری درست فرایند برنامه ریزی ،سازماندهی ، کنترل پروژه های بهبود و تشخیص معیارهای مورد نظر برای رتبه بندی یک پروژه در برابر سایر پروژه ها و میزان تطابق آنها با استراتژی بهبود در سازمان

منابع آموزشی :

مدل تعالی سازمانی EFQM، کتاب های راهنما ، اینترنت ، جزوه استاد ، استاندارد PMBOK

قابل استفاده برای:

کارشناسان

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

تشریح معیارهای مدل EFQM،تربیت ارزیاب مدل EFQM،طح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM ، مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز (۲۴ساعت)