محتوای دوره:

 مفاهیم و روند تکاملی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  رویکردها و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک  رویکرد توصیفی برای فعالیتها در چارچوب HSE-MS  الگوی چشم اندازها، متدولوژی ترسیم چشم انداز سازمان در حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در فعالیتهای HSE-MS در حوزه های فرصت KFS و تحلیل گلوگاه CSF  مدل ارزیابی استراتژیک سازمان در حوزه HSE  فرآیند مدیریت استراتژیک با دیدگاه HSE-MS برای سازمانها  رویکردها و روش های مدیریت عملکردها و باز نگری استراتژی ها در HSE-MS  

 
     
     
 

هدف :

 توسعه قابلیت ها و مهارت های طرح ریزی استراتژی های سازمان، در فرآیندها و فعالیتهای مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیط زیست برای کارکنان و کلیه انسانها در سازمان  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 مشارکت در تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک در سازمان، انتخاب روش مناسب جهت مدیریت عملکردها و بازنگری استراتژی ها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 کتاب سازمان استراتژی محور، کتاب نقشه استراتژی، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 مدیریت تحول، تدوین اثربخش طرح های تجاری، مهندسی مجدد فرآیندها 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )