مدیریت ایمنی و بهداشت

مدیریت ایمنی و بهداشت

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی

و بهداشت حرفه ایی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007 با رویکرد OHSAS 18002:2008 (NEW)

ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

سرممیزیOHSAS 18001:2007 تحت اعتبار IRCA

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری براساس ISO 15544:2000 و ISO 13702:1999

کمکهای اولیه و امداد و نجات

تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر

اکولوژی شهری و صنعتی

فرهنگ ایمنی و نقش مدیریت در فرآیندهای ایمنی

تکنیک ها و