مدیریت زنجیره تامین SCM

تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین مبتنی بر استاندارد ISO 28001:2007(NEW)

اصول کارپردازی عمومی و تخصصی

مدیریت خرید و تدارکات

روش های علمی انتخاب بهینه و خرید ماشین آلات و تجهیزات

اصول طراحی و تهیه درخواست پیشنهاد NEW RFP

اصول انبارداری و مدیریت انبار

کدینگ کالا

اینکوترمز ۲۰۱۰