محتوای دوره:

• آشنایی کلی با فرآیند مدیریت استراتژیک • آشنایی کلی با فرآیند مدیریت ریسک • شناخت انواع ریسک های استراتژیک و منشا بروز آنها • آشنایی با ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته • روش برخورد استراتژیک با مسأله ریسک و مدیریت آن • آشنای با روشهای تخمین یا برآورد میزان ریسک • نحوه سنجش ریسک • نحوه تصمیم گیری در مورد ریسک • چگونگی تعریف اقدام لازم در مورد ریسک

هدف :

توسعه قابلیت ها و مهارت های مدیریت استراتژی ها و مدیریت ریسک آنها

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی استفاده از قابلیت ها و مهارتهای مدیریت استراتژی و مدیریت ریسک در روند کار

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

 آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره های مرتبط:

 مدیریت تحول، تدوین اثربخش طرح های تجاری، مهندسی مجدد فرآیندها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)