وای دوره:

مفاهیم مدیریت پروژه جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه بررسی فرآیندهای مدیریت ریسک شناسایی ریسک ها و تحلیل کمی و کیفی ریسک ها استراتژی های واکنش در برابر ریسک پایش و کنترل ریسک ها ارتباطات و گزارش دهی مدیریت فرصت ها قرارداد ها و مدیریت ریسک مدیریت ریسک های محیطی طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

هدف :

مدیریت انواع ریسک پروژه ها و واکنش مناسب در برابر آنها

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

طراحی سیستم مدیریت ریسک، کنترل و مدیریت ریسک پروژه های سازمان

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان مدیریت و کنترل پروژه، کیفیت و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با اصول و مبانی مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2004 & ISO 10006:2003 ، ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )