ارسال دیدگاه

برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 -تمامی حقوق محفوظ است.

مدیریت روابط عمومی NEW

تهیه گزارشات وسخنرانی موثر

مدیریت در روابط و شخصیت شناسی مردان و زنان

مهارت های زندگی

تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران

اصول و فنون مشاوره روشمند برای مدیران سازمان ها

مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان

مدیریت در روابط و شخصیت شناسی مردان

مدیریت بر خشم خود

مدیریت در روابط در تعامل با خود

مهارت های ۱۰ گانه زندگی با نگاه کسب و کار و سلامت اداری

مدیریت ریسک اثربخش برای کسب و کار

مبانی تدوین راهبردهای تحقیق و توسعه

مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مفاهیم طرح شغلی کارآمد

اصول و فنون مشاوره روشمند برای مدیران سازمان ها

سیستم کنترل مدیریت New

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت نوآوری

مدیریت فرهنگ سازمانی

تئوری های نوین سازمان و مدیریت در هزاره سوم

تفکر خلاق و کارآفرینی TRIZ

سمینار اخلاق در مدیریت

کارآفرینی

مدیریت استرس

مدیریت مشارکتی

مدیریت تصمیم گیری