محتوای دوره:

مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت روش های شناسایی و دسته بندی فرآیند ها شیوه طرح ریزی فرآیند ها و تهیه نقشه فرآیندی نحوه تعیین سطوح عملکردی فرآیند ها سنجش میزان اثر بخشی و کارایی فرآیند ها لزوم اجرای اقدامات اصلاحی بر روی فرآیند ها آشنایی با راهنمای سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 176-N544R انواع شاخص های پایش و اندازه گیری فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی

هدف :

 آشنایی با نحوه شناسایی، دسته بندی و مدیریت فرآیندهای سازمان، پایش و اندازه گیری فرآیندها با هدف ارتقاء سطوح عملکرد.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی فرآیندهای سیستم مدیریت و دسته بندی آنها، ارائه راهکارهای لازم جهت تعیین و پایش سطوح عملکردی فرآیندها.

منابع آموزشی :

متن استاندارد راهنمای N544R

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان کیفیت، اعضای کمیته های راهبری و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط:

اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲