محتوای دوره:

 آشنائی کارکنان با رویکردها ومفاهیم نوین مدیریت منابع انسانی درحوزه خلاقیتهای فردی وآثار آن درعملکرد تیمی.  آشنائی با چگونگی نحوه طراحی وتنظیم لیست مغایرتهای مشاهده شده درسازمان با رویکرد حل مسئله  آشنائی با چگونگی طراحی پلان اجرائی برنامه های بهبود با درنظرگرفتن اصول پیش نیازی تدوین شده دربهره برداری ازتکنیک های حل مسئله .  آشنائی با چگونگی نحوه تجزیه وتحلیل داده های آماری حاصل ازبررسی مسائل موجود سازمان وتدوین شیوه نامه بهبود  آشنائی با فنون برنامه ریزی خلاقیت درسازمان وکنترل مدیریت درحوزه برنامه ریزی فرصتها ی بهبود  بررسی نقش خلاقیت درماتریس ارتباطی توانمندسازهای سازمانی و چگونگی پیاده سازی آن درسازمان  خلاقیت و نقش کلینیک های حل مسئله در رشد وتوسعه نوآوری درسازمان  چگونگی نحوه شناسائی نبوغ وبرنامه ریزی رشد وتوسعه استعدادهای سازمانی با بهره گیری ازتوانمندسازهای سازمانی

هدف :

 تشریح نقش واهمیت شناسائی نبوغ وبرنامه ریزی رشد وتوسعه استعدادها درسازمان میباشد که درقالب برنامه خلاقیت سازمانی منجر به شکوفائی استعدادها و ایجاد فرهنگ نوآوری درسطح سازمان میگردد.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنائی با مدیریت خلاقیت درسازمان با بهره گیری ازتکنیک های توانمندسازی سازمانی

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران توسعه کیفیت وبهره وری ، مدیران برنامه ریزیوتوسعه منابع انسانی ، کارشناسان تحول سازمانی ،کارشناسان سیستمها وروشها ، کارشناسان تولید ،کنترل کیفی و اداری ومنابع انسانی ومالی درسازمان ها.

پیش نیاز:

 آشنایی با تکنیک های حل مسئله وبرنامه مدیریت بهره وری

دوره های مرتبط:

– تکنیکهای حل مسئله – مدیریت بهره وری – توانمندسازهای سازمانی – مدل تعالی سازمانی (EFQM2010) – طراحی وایجاد کلینیک حل مسئله

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )