محتوای دوره:

مفاهیم و روند تکاملی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردها و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک رویکرد توصیفی و متدولوژی ابداعی برای تحقق فرصت های سازمان الگوی چشم اندازها، متدولوژی ترسیم چشم انداز سازمان تحلیل محیط و حوزه های فرصت بر مبنای رویکرد جستجوی فرصت ها و عوامل محیطی موثر روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در حوزه های فرصت KFS و تحلیل گلوگاه CSF مدل کارت امتیازی متوازن، روش ترسیم نقشه استراتژی و تسری استراتژی به سطوح عملیاتی ( روش BSC) رویکردها و روش های تحلیل شایستگی های بنیادین (Core Competencies ) رویکردها و روش های مدیریت عملکردها و باز نگری استراتژی ها

هدف :

توسعه قابلیت ها و مهارت های طرح ریزی استراتژی های سازمان، مدیریت موثر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، بکارگیری ابزارهای مناسب جهت جاری سازی استراتژی ها در تمام سطوح سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

مشارکت در تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک در سازمان، انتخاب روش مناسب جهت مدیریت عملکردها و بازنگری استراتژی ها

منابع آموزشی :

کتاب سازمان استراتژی محور، کتاب نقشه استراتژی، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

دوره های مرتبط:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )