محتوای دوره:

 مفاهیم کلی امنیت اطلاعات  تعریف مفهوم دسترسی  تعریف سطوح دسترسی و روش های آن  تجزیه و تحلیل نیازهای سطوح دسترسی  طرحریزی سطوح دسترسی با استفاده از تجزیه و تحلیل ها  سازماندهی سطوح دسترسی در واحدهای مختلف سازمان  تشریح متدولوژیهای ارزیابی و تعریف سطوح دسترسی با توجه به ریسک های تجزیه و تحلیل شده  جایگاه مدیریت کنترل دسترسی در استانداردهای ISMS  روش های کنترل دسترسی ها و چگونگی کنترل ریسک های دسترسی  آشنایی با ابزارهای کنترل و پایش دسترسی  

 
     
     
 

هدف :

 آگاه سازی مسئولین و افراددر رده های مختلف سازمانی نسبت به اهمیت و چگونگی مدیریت کنترل دسترسی به اطلاعات از طریق روشهای برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 سازماندهی مناسب برای توانمند سازی سیستم ISMSدر برابر انواع ریسکهای کنترل دسترسی ، ضمن تداوم کسب و کار  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 استاندارد ISO 27001 ، جزوه استاد  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناس کامپیوتر وکارشناسان فناوری اطلاعات و اعضای تیم های امنیت اطلاعات  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم و اصول IT ، امنیت اطلاعات و الزامات استاندارد ISO27001 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 27001 ، دوره های مرتبط با ISMS 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )