محتوای دوره:

 اصول و مبانی کیفیت  مروری بر الزامات استاندارد ISO 9001 ویرایش سال ۲۰۰۸ با دیدگاه ممیزی  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی  آشنائی با استاندارد جدید ممیزی ISO 19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد  مدیریت ممیزی و اصول آن  شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک یک ممیزی  پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی  صلاحیت ممیزین و ارتقاء صلاحیت ممیزین  طراحی چک لیست های ممیزی  اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  آمادگی برای ممیزی شخص ثالث  

 
     
     
 

هدف :

 شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت های بهبود مستمر در فرآیند ممیزی و ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش در سیستم های مدیریت کیفیت. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 طرح ریزی، اجرا، پایش و بازنگری شیوه انجام ممیزی های داخلی کیفیت در سازمان ها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استاندارد های ISO 19011:2011، ISO 9001:2008 جزوه ارائه شده توسط مدرس  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت ، کارشناسان و اعضای دفاتر بهبود و تضمین کیفیت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2008 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008،سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008