محتوای دوره:

 تشریح ساختار کلی استاندارد ISO/TS 16949:2009  مقایسه استاندارد ISO/TS 16949:2009با سایراستانداردهای خودرو سازی  خلاصه الزامات استاندارد ISO/TS 16949:2009 با دیدگاه ممیزی داخلی  تشریح نگرش فرآیندی، مشتری گرایی، مدیریتی، پشتیبان و تلفیق آنها با سیستم های اجرایی تولید کنندگان  نحوه شناسایی عدم انطباق ها و تدوین گزارش های ممیزی  تشریح مبانی به همراه نحوه برنامه ریزی، برگزاری و روشهای اجرایی ممیزی داخلی  مسائل، موضوعات و نکات حائز اهمیت از نظر فنون ارتباطی ممیزان  تشریح نکات حائز اهمیت مبتنی بر مثال های اجرایی در خصوص کاهش نقاط ضعف اجرای ممیزی  مروری بر قوانین ثبت و صدور گواهینامه های ISO/TS 16949:2009 بر اساس قوانین IATF

هدف :

آشنایی با تکنیک ها و نحوه انجام ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/TS 16949:2009 و الزاماتIATF (International Automotive Task Force ).

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناسایی دقیق فرآیندهای سازمان، طراحی چک لیست های ممیزی بر پایه فرآیندها، برنامه ریزی و اجرای اثربخش ممیزی داخلی، شناسایی عدم انطباق ها پس از ممیزی و ارائه گزارش تشریحی و کامل از ممیزی.

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO/TS 16949 ، ISO 19011 ، IATF Rules نظامنامه های APQP ، MSA ، SPC ، FMEA ، PPAP

قابل استفاده برای:

 نمایندگان مدیریت و کارشناسان کیفیت در صنعت خودرو

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت و ابزارهای مهندسی کیفیت

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )