محتوای دوره:

 مفاهیم و تعاریف IRIS  الزامات استاندارد IRIS  فرآیندها در استاندارد IRIS  روش های اجرایی مورد نیاز  دامنه کاربردهای IRIS  مدیریت ممیزی و اصول آن بر مبنای استاندارد ISO 19011:2011  شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک ممیزی  پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرآیند ممیزی  اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی  طراحی چک لیست های ممیزی  اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  ارزیابی صلاحیت و ارتقا صلاحیت ممیزین  

 
     
     
 

هدف :

 شناخت فرآیند ممیزی سیستم مدیریت کسب و کار در صنایع حمل و نقل ریلی. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 طرح ریزی، اجرا، پایش و بازنگری شیوه انجام ممیزی های داخلی استاندارد IRIS در صنایع حمل و نقل ریلی. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استاندارد IRIS ، متن استاندارد ISO 19011:2011، جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران، کارشناسان و ممیزین داخلی کیفیت در صنایع حمل و نقل ریلی 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 تشریح الزامات سیستم مدیریت کسب و کار در صنایع حمل و نقل ریلی IRIS 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر استاندارد IRIS ، سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر استاندارد IRIS  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)