محتوای دوره:

 آشنایی با تعاریف و اصطلاحات  تشریح عناصر استاندارد و الزامات اجرایی با دیدگاه ممیزی  روش شناسایی خطرات بر اساس درخت تصمیم گیری و ارزیابی آنها  نحوه تشخیص نقاط کنترل بحرانی  آشنایی با روش های GMP  تشریح معیارهای ممیزی و نحوه انجام ممیزی در قالب کارگاه های آموزشی  مدیریت فرآیند ممیزی در سازمان ها  اجرا و هدایت تیم ممیزی ، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی  نحوه ثبت عدم انطباق ها و تهیه گزارش ممیزی  ارزیابی صلاحیت و ارتقاء صلاحیت ممیزین  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین مواد غذایی و شناخت فرآیند ممیزی این سیستم. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 آشنایی با نحوه انجام ممیزی در قالب کارگاه های آموزشی ، یافتن عدم انطباق های سستمی و اجرایی و ارائه راهکارهای موثر جهت رفع آنها. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای ISO 19011:2011،ISO 22000:2005 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران اجرایی،کارشناسان،نمایندگان مدیریت و ممیزان داخلی،مشاوران در صنایع غذایی 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005،سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )