محتوای دوره:

– مروری برمدیریت زمان و تاریخچه پیدایش آن – ارتباط مدیریت زمان با بهره وری و کارآیی – مروری براهداف و مزایای مدیریت زمان – آشنایی با تکنیک های کارسنجی و زمان سنجی جهت ارزیابی کار وزمان – فرآیند مدیریت زمان (برنامه ریزی، کنترل و بهبود) – رویکردهای مدیریت زمان – راهکارها و رویکردهای بهبود و افزایش بهره وری

هدف :

آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت زمان، روش ها و چگونگی اجرای آن در سازمان ها

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

طرح ریزی ، اجرا، پایش و اندازه گیری مدیریت زمان در سازمان

منابع آموزشی :

کتاب های مرتبط، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سازمان ها

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

دوره های مرتبط با رویکردهای بهبود

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )