محتوای دوره:

مفاهیم فرآیند گرایی مفاهیم و تعاریف BPR تفاوت های BPR و بهبود مداوم ارتباط BPR و IT نتایج اجرای BPR در سازمان فاکتورهای کلیدی موفقیت و شکست در پروژه های BPR مفاهیم و اصول تغییر و تحول عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغییر چرخه پیاده سازی پروژه های BPR تاکتیک های بهبود کارایی در سازمان مطالعات موردی

هدف :

بازنگری ریشه ای و طراحی مجدد فرآیندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفت یکپارچه در سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

طراحی و اعمال تغییرات موثر در راستای بهبود فرآینـدها و عملکرد سازمان.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با نگرش فرآیندی

دوره های مرتبط:

مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، مدیریت بحران، مدیریت ریسک

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲