محتوای دوره:

– یادآوری نیوماتیک مقدماتی – آشنایی با علائم استاندارد – نیوماتیک طبق D-ISO1219 – مشخصات شبکه انتقال – بررسی ساختمان داخلی – مشخصات فنی کمپرسور – محاسبات مخزن – آشنایی با ساختمان داخلی تجهیزات نیوماتیکی – اصول کدگذاری مدارات نیوماتیک – آشنایی دیاگرام عملکرد مدار – تکنیک های طراحی مدار – بررسی انواع مدارهای کاربردی در نیوماتیک

هدف :

آشنایی با نیوماتیک تکمیلی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آنالیز و تجزیه و تحلیل مدار نیوماتیک

منابع آموزشی :

جزوه استاد

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

نیوماتیک مقدماتی

دوره های مرتبط:

نیوماتیک تعمیراتی – الکترونیوماتیک

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )