محتوای دوره:

 تعاریف  الزامات قانونی  برنامه حفاظت فردی  انواع لوازم حفاظت فردی، موارد کاربرد ، استانداردها :  لوازم حفاظت تنفسی و کاربرد آنها :  ماسکهای تصفیه کننده هوا  ماسکهای هوارسان  لوازم حفاظت شنوایی  لوازم حفاظت از تنه و پاها  لوازم حفاظت از سر، صورت و چشمها  لوازم حفاظت از دستها و انگشتان (دستکشهای حفاظتی)  لوازم حفاظت از پنجه و انگشتان پا  ماتریس لوازم حفاظت فردی ارزیابی لوازم حفاظت فردی  

 
     
     
 

هدف :

 تعیین میزان اهمیت استفاده از لوازم حفاظت فردی و انواع لوازم حفاظت فردی قابل کاربرد 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

– شناخت لوازم حفاظت فردی متناظر با خطرات محیط کار و تعیین نوع مورد استفاده و ارزیابی وسایل 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، ممیزان و کارشناسان ایمنی و بهداشت ، نمایندگان مدیریت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 آشنایی با خطرات محیط کار OHSAS 18002 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)