دوره:

اصول و مفاهیم بهره وری در سازمان ها عوامل موثر در افزایش و کاهش بهره وری شاخص های بهره وری اندازه گیری بهره وری مدیریت کیفیت جامع اصول چهارده گانه دمینگ مدل کانو استراتژی های بهبود بهره وری فرآیند گرایی،تعیی شاخص های عملکردی و مستند سازی فرآیندها فنون آماری و فنون تصمیم گیری برای بهبود کار تیمی حل مسئله و معرفی ابزارهای کاربردی

هدف :

آشنایی با ابزارهای ایجاد و افزایش بهره وری در سازمان،برنامه ریزی و تغییر نحوه اجرای فرآیندهای اصلی با هدف کاهش زمان و هزینه.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تدوین شاخص های کارآمد برای اندازه گیری بهره وری،ایجاد محیط بهره ور در سازمان ها.

منابع آموزشی :

کتاب هاب مرتبط،اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت و تعالی سازمانی،سیستم ها و روش ها

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

معماری سازمانی با رویکرد فرآیندی،اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲